MAP

 
 

ความเป็นมา

         ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก สำหรับอุตสาหกรรมอาหารชองประเทศ ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก ทำให้มีต้นทุนการผลิตไม่สูงมากนัก จึงทำให้อุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
          จากข้อมูลการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ที่ส่งผลให้ปริมาณกากอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการกากอุตสาหกรรมประเภทนี้แต่อย่างใด เนื่องจาก กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนี้สามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้โดยบริษัทได้นำมาแปรรูปเป็นสารปรับปรุงดิน ซึ่งจะทำให้ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
           นอกจากอุตสาหกรรมอาหารแล้วอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมหล่อโลหะ หรือ หล่อหลอมเหล็ก ก็มีการเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่สนับสนุนปัจจัยขั้นพื้นฐาน สำหรับปัญหาเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการผลิตอุตสาหกรรมประเภทนี้ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ทรายหล่อแบบ เศษไส้แบบ ซึ่งกากอุตสาหกรรมประเภทนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาเป็นวัตถุดิบในงานก่อสร้างได้ และจากการนำกากอุตสาหกรรมมาใช้ใหม่ได้นั้นจะช่วยลดปริมาณกากอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด
            ด้วยเหตุนี้บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นการนำกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมหล่อโลหะ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า ด้วยหลัก 3R คือ Reuse,Reduce,Recycle เพื่อเป็นการสนับสนุนการกำจัดกากอุตสาหกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 รูปภาพเครื่องจักรบางส่วนของบริษัท

                

                

               

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 
 
   
   
     

 

Head Office 38/7 Moo 1 T.Ladtakian A.Krabinburi Prachinburi 25110 Thailand
Tel: 037 218 849 Fax: 037 218 848 Mobile Phone: 081 8654802,086-3449896

All rights reserved.